Voorjaarsnota 2020

Conclusie en vooruitblik

Conclusie en vooruitblik

Met deze actualisatie ziet het budgettair kader, op de algemene begrotingsposten, er voor de meerjarenbegroting 2020-2024 als volgt uit:

Bedragen x € 1.000

incidenteel

structureel

Budgettair kader 

2020

2021 e.v.

2020

2021

2022

2023

2024

I) Vertrekpunt 

0

0

0

0

0

0

0

II) Exogene ontwikkelingen - Baten

6.117

20.694

-2.057

-2.018

982

1.882

29.822

III) Exogene ontwikkelingen - Lasten

-7.567

7.200

479

-3.415

-3.558

-3.558

-32.251

IVa) Algemene afspraak: Groei met Groei

-7.536

0

-1.401

-1.401

-1.329

-1.329

-1.329

IVb) Specifieke afspraken

15.600

0

-250

-2.250

-2.950

-2.950

-2.950

Totaal I + II + III + IVa + IVb

6.615

27.894

-3.229

-9.084

-6.855

-5.955

-6.708

De opbouw van dit beeld is in de eerdere hoofdstukken uitgebreid toegelicht. Het opgetelde beeld van deze ontwikkelingen laat zien dat voor de komende jaren voordelen op incidentele middelen worden geraamd van opgeteld zo’n € 34 mln. Hiertegenover staat dat op structurele middelen een jaarlijks tekort wordt verwacht. Dit betreft vanaf het laatste begrotingsjaar € 6,7 mln. De langere termijneffecten van de coronacrisis zijn hierin nog niet opgenomen omdat deze op dit moment op geen enkele wijze betrouwbaar genoeg in te schatten zijn.

Hier komen de gevolgen van de coronacrisis dan grotendeels bij. Deze zijn immers breder dan de effecten op de algemene baten- en lastenposten. Uit hoofdstuk 5.1 blijkt dat de coronacrisis in Den Haag in 2020 naar huidige inzichten tussen de € 52 mln. en € 94 mln. aan extra opgaven geeft. Voor 2021 zijn de meerkosten vooralsnog ingeschat op een bedrag tussen de € 37 mln. en € 64 mln. Over de omvang van een compensatie van deze meerkosten zijn het Rijk en de VNG nog in gesprek. De doelstelling is dat het Rijk en de VNG nog voor de zomer tot een akkoord komen. Onze lobby is erop gericht dat kosten zoveel als mogelijk worden gecompenseerd door het Rijk.

Ook met een extra rijksvergoeding komen we de komende tijd voor ingrijpende beslissingen te staan. De uitdagingen waar Den Haag zich voor gesteld ziet is om de tekorten en knelpunten die de coronacrisis geeft op te lossen én om daarnaast te blijven investeren in de stad. Het coalitieakkoord Samen voor de stad geeft daarvoor de kaders. Ook de komende jaren blijft Den Haag verder bouwen om de stad nog mooier en beter te maken en de stad klaar te maken voor de toekomst.

In het verdere traject van de begrotingsvoorbereiding zullen uitdagingen en kansen mogelijke oplossingen tegen elkaar moeten worden afgewogen. De uitkomst van de gemaakte keuzes zal landen in een sluitende ontwerpbegroting 2020-2024, die de raad in september ontvangt.

In het najaar is een beter zicht op de omvang, verloop en het maatschappelijk effect van de Coronacrisis. Deze ontwikkelingen komen tot uiting in de dan bijgestelde maatschappelijke impactanalyse. Aanvullend hierop worden ook de mogelijke effecten op de begroting op langere termijn in beeld gebracht. Uit de bespreking volgt dan welke handelingsperspectieven de gemeente heeft om de effecten van de crisis op de stad in goede banen leiden. De conclusies deze discussie worden opgenomen in een najaarsnota die aan de raad wordt verzonden.

Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 15:39:37 met de export van 06/11/2020 15:32:33