Voorjaarsnota 2020

Home

Bestuurlijke afspraken

Bedragen x € 1.000

incidenteel

structureel

Specifieke afspraken

2020

2021

2020

2021

2022

2023

2024

Beheerlasten Koningstunnel

0

0

-250

-250

-250

-250

-250

Structurele dekking bedrijfsexploitatie Amare

15.600

0

0

-2.000

-2.700

-2.700

-2.700

Verwerking specifieke afspraken

15.600

0

-250

-2.250

-2.950

-2.950

-2.950

Beheerlasten Koningstunnel
In 2019 is de renovatie van de Koningstunnel afgerond. Bij de renovatie zijn onder meer vervangen en uitgebreid om aan te sluiten op nieuwe wetgevingseisen voor tunnels. Als gevolg hiervan nemen de jaarlijkse beheerkosten voor de tunnel toe. Bij het raadsbesluit tot renovatie in 2016 (RIS295185) is besloten dat de additionele jaarlijkse beheerkosten van € 0,25 mln. met ingang van 2020 worden toegevoegd aan de begroting. Daarom zijn deze opgenomen in deze voorjaarsnota.

Structurele dekking bedrijfsexploitatie Amare
In het raadsvoorstel “Actualisering dekkingsbesluit Amare en verwacht resultaat bedrijfsexploitatie Amare” (RIS304964) wordt benoemd dat de bedrijfsexploitatie van Amare door het Dans- en Muziekcentrum (DMC) een verwacht jaarlijks tekort kent van € 2,7 mln. vanaf 2022 (in de loop van 2021 wordt Amare in gebruik genomen). In het voorstel wordt aangegeven dat het college zich committeert om in de ontwerpbegroting 2021-2024 de structurele invulling van dit tekort te presenteren en invulling aan de dekking van het tekort te geven.

Deze opgave wordt daarom in de voorjaarsnota inzichtelijk gemaakt. Dekking van de bedrijfsexploitatie wordt vanaf de opening structureel voorzien. Dit betekent dat de incidentele dekking die voor de bedrijfsexploitatie beschikbaar is (€ 15,6 mln.) voor dit doel kan vervallen en kan worden betrokken bij de gemeentebrede begrotingsruimte.

Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 15:39:37 met de export van 06/11/2020 15:32:33