Voorjaarsnota 2020

Van de begroting, via de jaarrekening naar de voorjaarsnota

Actualiteit na jaarrekening: coronacrisis

Begin 2020 zijn we geconfronteerd met de coronacrisis. Deze grijpt diep in op onze samenleving, op alle mogelijke vlakken. Allereerst heel direct, waar mensen getroffen worden door het coronavirus. Ook zien we het in stad. Den Haag is stil. Zorg-, welzijns-, culturele instellingen en (sport)verenigingen zijn onzeker over hun toekomst. Ondernemers vrezen voor het voortbestaan van hun bedrijf, ondertussen vraagt de overheid aan mensen om thuis te werken en zich zo min mogelijk buiten te begeven.

Deze situatie brengt veel nieuwe uitdagingen en onzekerheden met zich mee en dit strekt zich ook naar het financiële vlak. In deze voorjaarsnota komt dit tot uiting. We actualiseren de algemene lasten- en batenposten op de verwachte effecten van de coronacrisis. Dit geeft een actueel vertrekpunt van het budgettaire kader van de begroting 2021-2024 voor de algemene middelen.

De effecten van de coronacrisis strekken echter verder dan de algemene begrotingsposten. Het college heeft een maatschappelijke- en financiële impactanalyse van de coronacrisis uitgevoerd. In het hoofdstuk opgaven, dat volgt na het budgettaire kader, worden de hoofdlijnen van de financiële impactanalyse samengevat. Deze analyse schetst het beeld welke financiële effecten we zien op de verschillende begrotingsprogramma’s die onafwendbaar zijn en/of voortkomen uit beleidsmaatregelen als gevolg van de coronacrisis. Nader te treffen maatregelen en de bijbehorende budgettaire afwegingen vormen onderdeel  van de begrotingsvoorbereiding en komen tot uiting in de ontwerpbegroting 2021-2024 die ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden.

Voor het begrotingsproces houden we – ondanks de onzekerheden van het budgettaire beeld - vast aan de staande planning. Dit houdt in dat de begrotingsaanbieding aan de raad op 11 september is. Omdat we nog volop in de coronacrisis zitten en de afloop en structurele doorwerking op de economie en maatschappij hiervan nog ongewis zijn, spreekt het voor zich dat financiële inzichten bij voortschrijdend inzicht wijzigen. De financiële impactanalyse wordt periodiek bijgesteld. De gemeenteraad wordt bij majeure ontwikkelingen op de hoogte gebracht en nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen bij de begrotingsafweging.

In het najaar is een beter zicht op de omvang, verloop en het maatschappelijk effect van de Coronacrisis. Deze ontwikkelingen komen tot uiting in de dan bijgestelde maatschappelijke impactanalyse. Aanvullend hierop worden ook de mogelijke effecten op de begroting op langere termijn in beeld gebracht. Uit de bespreking volgt dan welke handelingsperspectieven de gemeente heeft om de effecten van de crisis op de stad in goede banen leiden. De conclusies uit deze discussie worden opgenomen in een najaarsnota die aan de raad wordt verzonden.

Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 15:39:37 met de export van 06/11/2020 15:32:33