Voorjaarsnota 2020

Voor u ligt de voorjaarsnota 2020. Deze voorjaarsnota laat zien wat het financiële kader is van de gemeente Den Haag voor de komende jaren. Dit kader vormt de basis voor de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2024.

Begin 2020 zijn we geconfronteerd met de coronacrisis. Corona raakt ons allemaal en brengt veel nieuwe uitdagingen en onzekerheden met zich mee. Dat deze ziekte ook een grote impact heeft op de financiële positie van de gemeente Den Haag, is geen verrassing. De financiële gevolgen van de Coronacrisis vindt u terug in de financiële impactanalyse. Voor een volledig beeld dient u de voorjaarsnota en deze impactanalyse in samenhang te bezien.

Maar ook voor de uitbraak van de coronacrisis stond onze stad voor grote uitdagingen. Uit de jaarrekening 2019 en dit budgettair kader blijkt dat de tekorten als gevolg van landelijke ontwikkelingen onverminderd groot zijn. Onder andere op de regelingen van de Wmo en de jeugdzorg. Daar komt bij dat de algemene reserve fors is teruggelopen.

In het vervolgtraject van de begrotingsvoorbereiding worden de verschillende financiële opgaven en mogelijke oplossingen tegen elkaar afgewogen. Dit brengt lastige keuzes met zich mee. De uitkomst van de gemaakte keuzes zal landen in een sluitende ontwerpbegroting 2021-2024, die de raad in september ontvangt.

In het najaar is een beter zicht op de omvang, verloop en het maatschappelijk effect van de Coronacrisis. Deze ontwikkelingen komen tot uiting in de dan bijgestelde maatschappelijke impactanalyse. Aanvullend hierop worden ook de mogelijke effecten op de begroting op langere termijn in beeld gebracht. Uit de bespreking volgt dan welke handelingsperspectieven de gemeente heeft om de effecten van de crisis op de stad in goede banen leiden. De conclusies uit deze discussie worden opgenomen in een najaarsnota die aan de raad wordt verzonden.

Tot slot, in de begroting van januari jl. schreef ik u dat het college er alles aan zou doen om de stad Den Haag de rust en financiële stabiliteit te geven, die zij verdient. De werkelijkheid van vandaag is dat Corona grote effecten heeft op de stad, haar inwoners en ondernemers en werknemers, en op de gemeentelijke organisatie. Desondanks span ik mij in om de bovenstaande belofte van rust en stabiliteit, onverminderd voort te zetten, zodat dit college zich kan blijven inzetten om Den Haag een stukje mooier te maken.

Boudewijn Revis,
Wethouder Financiën

Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 15:39:37 met de export van 06/11/2020 15:32:33