Voorjaarsnota 2020

Van de begroting, via de jaarrekening naar de voorjaarsnota

Vertrekpunt: begroting 2020-2023 en jaarrekening 2019

Het financiële vertrekpunt voor het budgettair kader is de programmabegroting 2020-2023. De programma-begroting 2020-2023 is meerjarig sluitend met een saldo van € 0 mln. (zie bijlage I).

Bedragen x € 1.000

incidenteel

structureel

Vertrekpunt 

2020

2021

2020

2021

2022

2023

2024

Uitgangspunt Meerjarenbegroting 2021-2024

0

0

0

0

0

0

0

Vertrekpunt

0

0

0

0

0

0

0

Het inhoudelijke vertrekpunt voor de voorjaarsnota is de programmarekening 2019. Het resultaat bedraagt € 1,4 mln. voordelig. Het resultaat is bepaald door een aantal majeure effecten. Op het jaarrekeningresultaat worden vervolgens diverse correcties, op basis van de financiële spelregels en bestaande bestuurlijke afspraken, voorgesteld. In het raadsvoorstel Resultaatbestemming 2019 (RIS 305192) zijn deze toegelicht.

Uit de jaarrekening en de nota resultaatbestemming zijn een aantal aandachtspunten gekomen die doorwerking hebben voor de komende begroting. Dit zijn de volgende:

  • Bijstandsverlening: Het afgelopen jaar betaalde de gemeente € 26 mln. aan bijstandsuitkeringen uit eigen middelen omdat de Rijksvergoeding niet afdoende bleek. De meerjarige financiële consequenties komen aan bod in "Opgaven: coronacrisis en overige opgaven "
  • Voor Jeugdhulp en Zorg was de gemeente, na een aanvullende rijksbijdrage (€ 15 mln.) in totaal € 30 mln. meer kwijt dan aan rijksvergoeding werd ontvangen. Het tekort en de gemeentelijke maatregelen om dit tekort terug te dringen, waarbij het uitgangspunt is dat iedereen de zorg ontvangt die nodig is, komt aan de orde in "Opgaven: coronacrisis en overige opgaven "
  • Bedrijfsvoering: De gemeente kent een tekort op bedrijfsvoering. Door intensief sturen op kostenreductie bleef het tekort in 2019 beperkt tot € 2,9 mln., waar dit in 2018 nog € 7,2 mln. betrof. Een deel van de maatregelen is echter incidenteel, terwijl de opgave structureel is. Dit wordt besproken in "Opgaven: coronacrisis en overige opgaven "
  • Algemene reserve: De algemene reserve is in omvang afgenomen door resultaten en voorgestelde verrekeningen. De toereikendheid van de algemene reserve wordt bij deze voorjaarsnota opnieuw gewogen en berekend in "Herijking weerstandsvermogen – algemene reserve"
  • Gemeentefonds: In 2019 kostte een naheffing op de gemeentefondsuitkering de gemeente € 14 mln. Den Haag, en andere gemeentes, werden gekort omdat het Rijk minder geld uitgaf dan ze had begroot (onderbesteding). Ontwikkelingen over het gemeentefonds worden toegelicht in "gemeentefonds
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 15:39:37 met de export van 06/11/2020 15:32:33