Voorjaarsnota 2020

Home

Exogene ontwikkelingen - lasten

Bedragen x € 1.000

incidenteel

structureel

Areaal

2020

2021

2020

2021

2022

2023

2024

Nieuwe jaarschijf 2024

0

0

0

0

0

0

-2.767

Groei van de stad 2021

0

0

0

-3.894

-3.894

-3.894

-3.894

Bijstelling areaal

0

0

0

-3.894

-3.894

-3.894

-6.661

Den Haag groeit. Een groeiende stad brengt echter ook meer kosten met zich mee. Uitgaande van ongewijzigd beleid moet de begroting daarom meegroeien, zodat de stad hetzelfde niveau aan voorzieningen blijft houden. We noemen dit areaal. In de begroting is rekening gehouden met een langjarig gemiddeld groeipercentage. In werkelijkheid groeit de stad sneller of langzamer dan dit percentage. Daarom wordt jaarlijks op basis van de werkelijke ontwikkelingen nagecalculeerd. In beginsel staat tegenover deze groei een toename van het gemeentefonds als onderdeel van het accres. De groei van de stad leidt immers ook tot een hogere gemeentefondsuitkering. De systematiek is vorig jaar geactualiseerd (RIS 302477).

In de staande begroting hebben we voor de jaren 2021 tot en met 2023 een groei geraamd van gemiddeld 2.500 inwoners en 1368 woningen per jaar, gebaseerd op de langjarige middelde groei. Op basis van de meest actuele prognose (Den Haag in Cijfers) is de groei voor 2021 becijferd op 5.797 inwoners en 2.572 woningen. Hierop wordt de begroting aangepast. Omdat VNG en het Rijk vergaand in gesprek zijn over het bevriezen van het accres (zie paragraaf 2.1 voor een uitgebreide toelichting), wordt tegenover deze extra groei van inwoners nu geen extra uitkering van het gemeentefonds geraamd Er vindt geen nacalculatie plaats over 2019, omdat de huidige systematiek bij de begroting 2020 is ingegaan.

Voor 2024 ramen we conform de bestaande systematiek dat de stad verder groeit. Deze groei is gebaseerd op het bovengenoemde langjarig gemiddelde en moet in samenhang worden gezien met de raming van het accres voor dat jaar.

Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 15:39:37 met de export van 06/11/2020 15:32:33