Voorjaarsnota 2020

Home

Bestuurlijke afspraken

Met ingang van de Programmabegroting 2017-2020 werkt de gemeente met een financieringssystematiek, ‘Groei-met-Groei (gmg)’, waarmee de opbrengsten van de groei van de stad deels ten goede komen aan de investeringen die verdere groei van de stad accommoderen. De gmg bestaat uit vijf basiscomponenten: Gemeentefonds, vrijval kapitaallasten, surplus Reserve Grondbedrijf, surplus Erfpacht en vrijval ruimtelijke reserves. Hieronder worden per basiscomponent de gemaakte afspraken en de financiële gevolgen gepresenteerd.

Bedragen x € 1.000

incidenteel

structureel

Algemene afspraak: Groei-met-Groei

2020

2021

2020

2021

2022

2023

2024

Gemeentefonds Haagse aantallen (50%)

0

0

-1.161

-1.161

-1.161

-1.161

-1.161

Vrijval kapitaallasten (50%) 

-1.936

0

-240

-240

-168

-168

-168

Surplus Erfpacht

0

0

0

0

0

0

0

Vrijval Reserve Grondbedrijf 

-4.000

0

0

0

0

0

0

Vrijval Reserves REIS

-1.600

0

0

0

0

0

0

IV) Afspraak Groei-met-Groei

-7.536

0

-1.401

-1.401

-1.329

-1.329

-1.329

Afspraken en financiële gevolgen

Gemeentefonds

  • 50% van de doorwerking van de financiële verrekening gemeentefonds voorgaande jaren door Haagse aantallen exclusief accres vanaf de Voorjaarsnota 2016 te bestemmen voor ruimtelijk-economische investeringen.
  • 50% van de verwachte toekomstige groei gemeentefonds door structurele snellere Haagse groei dan 0,25% vanaf de Voorjaarsnota 2016 te bestemmen voor ruimtelijk-economische investeringen.

Financiële gevolgen
De financiële verrekening van het gemeentefonds voorgaande jaren vormt onderdeel van de programmarekening 2019. Het deel dat betrekking heeft op de afspraken Groei-met-Groei bedraagt ca. € 2,3 mln. Dit bedrag werkt structureel door vanaf 2020. Conform bovengenoemde afspraken wordt 50% bestemd voor ruimtelijk-economische investeringen, ofwel structureel vanaf 2019 € 1,161 mln. Dit positieve saldo wijkt af van het algemene negatieve beeld van de ontwikkeling van het gemeentefonds. De oorzaak is dat voor dit onderdeel de ontwikkeling van de groei van de stad telt, en niet de ontwikkeling van het totale gemeentefonds.

Vrijval Kapitaallasten
50% van de vrijval kapitaallasten te bestemmen voor ruimtelijk -economische investeringen.

Financiële gevolgen
De voorlopig berekende vrijvallende kapitaallasten die betrekking hebben op de afspraken Groei-met-Groei bedragen € 1,936 mln. incidenteel in 2020 en € 0,168 mln. structureel.

Erfpacht, Reserve grondbedrijf en vrijval REIS

  • Mocht er een surplus op het product Erfpacht ontstaan, dan blijft dit surplus beschikbaar voor nieuwe ruimtelijk-economische investeringen.
  • Mocht de stand van de RGB boven het maximaal beschikbaar weerstandsvermogen uitkomen, dan blijft het surplus beschikbaar voor nieuwe ruimtelijk-economische investeringen.
  • Mocht er sprake zijn van vrijval aan middelen REIS dan blijven de middelen beschikbaar voor nieuwe ruimtelijk-economische investeringen.

Financiële gevolgen
Op basis van de huidige inzichten en de toekomstige ontwikkelingen, worden geen voordelen verwacht bij erfpacht. Wat betreft de stand van de Reserve Grondbedrijf aan het eind van de vijfjaarsprognose is de verwachting eveneens dat vooralsnog sprake is van € 4 mln. ruimte. Verder zijn de
balansposten die betrekking hebben op ruimtelijk-economische investeringen geanalyseerd. Een eerste schouw op deze posten levert een incidentele vrijval op van € 1,6 mln.

Besteding middelen “Groei-met-Groei”
Onderdeel van de Programmabegroting 2021-2024 is de Ruimtelijk Economische Investeringsstrategie 2020-2030 (REIS). Dit betreft een investeringsprogramma voor de korte en middellange termijn waarbij de schouw van ruimtelijk economische thema’s in samenhang leidt tot een presentatie van de Haagse investeringsbehoefte. Hierbij zullen de gereserveerde middelen worden betrokken als dekkingsbron. De besluitvorming over REIS zal separaat plaatsvinden.

Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 15:39:37 met de export van 06/11/2020 15:32:33