Voorjaarsnota 2020

Home

Exogene ontwikkelingen - baten

Van diverse deelnemingen ontvangt de gemeente dividend. De hoogte van het dividend is afhankelijk van de winst van de onderneming in kwestie en verschilt van jaar tot jaar. Jaarlijks wordt de verwachte dividendopbrengsten geactualiseerd op basis van de in het lopende jaar ontvangen bedragen en de meerjarenperspectieven van de betrokken deelnemingen.

Bedragen x € 1.000

incidenteel

structureel

Verbonden partijen

2020

2021

2020

2021

2022

2023

2024

Dividend HMS (afvalstoffenheffing)

-348

-1.200

0

0

0

0

0

Voorziening afvalstoffenheffing

348

1.200

0

0

0

0

0

Dividend HTM

-3.000

-3.000

0

0

0

0

0

Dividend Stedin

2.046

-3.306

0

0

0

0

0

Dividend BNG

0

0

-2.057

-2.057

-2.057

-1.157

-1.157

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH)

1.071

0

0

0

0

0

0

Bijstelling verbonden partijen

117

-6.306

-2.057

-2.057

-2.057

-1.157

-1.157

HMS
De indexatie van het vuilophaalcontract met de gemeente Den Haag blijft achter bij de stijging van onder andere de loonkosten van HMS, dit leidt tot een verlaging van het dividend. Het dividend van HMS komt in de gemeentelijke begroting ten gunste van de voorziening afvalstoffenheffing. Mutaties in het dividend leiden, per saldo, daarom niet tot verandering van het budgettair kader. Wel zal de stand van de voorziening afvalstoffenheffing hierdoor afnemen. Verbetering en verslechteringen op het resultaat op afvalstoffen worden doorberekend bij het bepalen van het tarief voor afvalstoffen.

HTM
Door het verminderd reizigersaantal, mede als gevolg van de door het Kabinet in maart 2020 opgelegde set van maatregelen door de Coronapandemie, dient rekening gehouden te worden dat HTM over 2019 en 2020 (uitgekeerd in 2020 en 2021) geen dividend mag uitkeren.
Bij de raadsinformatie over de ontbinding van HTM beheer (RIS303947, 2019) van afgelopen najaar is de verwachting aangegeven dat dat maximaal € 0,4 mln. aan de gemeente toevalt (exclusief ontbindingskosten) en in de voorjaarsnota de eindstand hierover zou worden medegedeeld. De ontbinding vindt later in 2020 plaats, er is nog geen einstand opgemaakt. Gezien de situatie bij HTM is de uitkering die aan de gemeente toevalt voorzichtigheidshalve niet als batenpost in de voorjaarsnota opgenomen.

Stedin
De dividenduitkering in 2020 is € 2 mln. hoger dan begroot mede door eenmalig extra dividend door de verkoop Joulz. De dividenduitkering in 2021 is naar verwachting €3,6 mln. lager dan begroot vanwege de financieringsopgave in het kader van de energietransitie (RIS304797) en mogelijke economische effecten van de coronacrisis.

BNG
De belangrijkste oorzaken van de daling van de nettowinst van de Bank Nederlandse Gemeenten, en daarmee van het dividend, zijn een lager resultaat financiële transacties en hogere voorzieningen voor kredietverliezen. De langlopende rentetarieven blijven een drukkend effect hebben op de ontwikkeling van het renteresultaat.
BNG heeft voorgesteld om de uitbetaling van het dividend uit te stellen tot 1 oktober 2020. Dit is het gevolg van de oproep die de Europese Centrale Bank heeft gedaan naar aanleiding van de Coronapandemie, om dividendbetalingen op te schorten of zelfs geheel te schrappen. Wij veronderstellen dat het Corona-effect tijdelijk is en dat het dividend zich op middellange termijn weer enigszins herstelt, zij het niet tot het huidige niveau van € 3,65 mln.

Veiligheidsregio Haaglanden
De jaarrekening van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) over 2019 laat een voordelig resultaat zien, daarom gaat de Veiligheidsregio een bedrag uitkeringen aan Den Haag van ca. € 1,071 mln.
Hierbij dient wel in ogenschouw genomen te worden dat de VRH met extra uitgaven wat betreft de bestrijding van het Coronavirus. Deze worden waar mogelijk opgevangen binnen de reguliere begroting. Mocht dit niet mogelijk zien, wordt teruggevallen op de geldende afspraak dat gemeenten hiervoor garant staan.

Impact coronacrisis op dividendinkomsten
De maatregelen omtrent het coronavirus hebben direct zichtbaar invloed op de bedrijfsvoering van HTM. De inkomsten zijn in het voorjaar van 2020 zwaar gedaald, terwijl de uitgaven nagenoeg genoeg blijven omdat trams en bus (in aangepaste dienstregeling) blijven rijden om mensen op bestemming te blijven. Voor 2020 en 2021 wordt voorzichtigheidshalve geen dividenduitkering begroot en is vooralsnog niet opgenomen dat rijkscompensatie plaatsvindt voor het afgenomen dividend.

Ook voor de andere verbonden partijen van de gemeente geldt dat het coronavirus en de genomen maatregelen de bedrijfsvoering beïnvloeden. Of en in hoeverre dit de gemeentelijke dividenduitkering zal raken is nu niet goed te berekenen en daarom zijn overige dividendverwachtingen niet bij voorbaat bijgesteld. De ontwikkelingen worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 15:39:37 met de export van 06/11/2020 15:32:33