Voorjaarsnota 2020

Home

Exogene ontwikkelingen - lasten

Bedragen x € 1.000

incidenteel

structureel

Rente-ontwikkelingen 

2020

2021 e.v.

2020

2021

2022

2023

2024

Bespaarde rente

0

5.600

0

0

0

0

0

Rentevoordelen korte en lange financiering

0

3.600

0

0

0

0

0

Compensatie rentenadelen erfpacht

-1.000

-2.000

0

0

0

0

0

Bijstelling rente-ontwikkelingen

-1.000

7.200

0

0

0

0

0

Bespaarde rente
Den Haag hanteert de systematiek van de bespaarde rente. Deze systematiek gaat er vanuit dat alle bezittingen van de gemeente met vreemd vermogen worden gefinancierd. In werkelijkheid financiert de gemeente zijn bezittingen deels met eigen vermogen (reserves en voorzieningen). De bespaarde rente is het verschil tussen de werkelijk betaalde rente en de rente die de gemeente zou moeten betalen als alle bezittingen daadwerkelijk met leningen zijn gefinancierd. De gemeente hanteert deze systematiek om te waarborgen dat de rentelast altijd gedekt is, onafhankelijk van de werkelijke vermogensstructuur van de gemeente. Omdat de gemeente over eigen vermogen beschikt, leidt de systematiek van bespaarde rente tot een rentevoordeel. In de begroting 2013 is besloten de bespaarde rente voor € 3,5 mln. structureel in te zetten omdat de gemeente altijd over reserves zal beschikken. Hierdoor is uiteraard incidenteel minder bespaarde rente beschikbaar. Het resterende voordeel wordt jaarlijks bepaald en betrokken in het budgettaire kader.

Bij het bepalen van de omvang van de bespaarde rente dient rekening te worden gehouden met bestaande afspraken. Een deel van de bespaarde rente wordt gebruikt om aan de voorzieningen negatieve plannen grondbedrijf en de Harnaschpolder rente toe te voegen conform de daarvoor geldende spelregels. Hiermee past de gemeente de voorziening aan het actuele prijspeil aan.

In 2021 kent de gemeente, na verwerking van bovengenoemde afspraken, een omvangrijke bespaarde rente Dit is het gevolg van de baten van de verkoop van Eneco. Door de omvangrijke reservepositie van de gemeente, hoeven minder bezittingen met vreemd vermogen te worden gefinancierd. Het effect van bespaarde rente is voor 2021 begroot op € 5,6 mln.

Rentevoordelen korte en lange financiering
De gemeente heeft, na ontvangst van de Eneco gelden op 25 maart, een liquiditeitsoverschot. De verwachting is dat het liquiditeitsoverschot nagenoeg het gehele jaar zal aanhouden. De gemeente is verplicht dit liquiditeitsoverschot uit te zetten bij de Staat (schatkistbankieren) tegen een rentepercentage van 0%.
Gedurende het jaar en de volgende jaren zullen de Eneco gelden worden uitgegeven. Het ritme waarin dit gebeurt is nog niet bekend maar de verwachting is dat vanaf 2021 het liquiditeitsoverschot zal worden omgezet in een liquiditeitstekort. Dit tekort zal deels gefinancierd worden met kortlopende leningen. In de begroting is er rekening mee gehouden dat medio 2021 de korte rente stijgt. De verwachting is dat de korte rente voorlopig laag zal blijven. Voor de korte financiering geeft dit een incidenteel voordeel in 2021 van € 0,7 mln., in 2022 € 1,45 mln. en in 2023 van € 1,45 mln. Er wordt geen rentevoordeel voor lange financiering verwacht.

Compensatie rentedaling erfpacht
Door de steeds lagere marktrente, daalt ook het canonpercentage voor erfpacht en ontvangt de gemeente minder inkomsten. Voor de periode t/m 2022 wordt ter compensatie hiervan jaarlijks € 1 mln. beschikbaar gesteld. Voor de periode hierna zijn de ontwikkelingen rondom erfpacht en rente minder zeker, de gemeente houdt de ontwikkelingen in de gaten.

Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 15:39:37 met de export van 06/11/2020 15:32:33