Voorjaarsnota 2020

Home

Exogene ontwikkelingen - baten

Bedragen x € 1.000

incidenteel

structureel

Belastingopbrengsten

2020

2021

2020

2021

2022

2023

2024

Groei en inflatie OZB 2024

0

0

0

0

0

0

3.500

Groei toeristenbelasting 2024

0

0

0

0

0

0

440

Inflatie hondenbelasting 2021

0

0

0

39

39

39

39

Bijstelling toeristen- en parkeerbelasting

-30.200

-3.000

0

0

0

0

0

Rijkscompensatie (aanname)

30.200

3.000

0

0

0

0

0

Bijstelling belastingen 

0

0

0

39

39

39

3.979

Groei en inflatie OZB 2024
De stad groeit. Het aantal huizen en andere gebouwen in Den Haag neemt toe. Als gevolg van deze toename zijn er meer gebouwen waarover onroerend zaak belasting wordt geheven. De groei van de stad leidt tot een verwachte meeropbrengst van € 1,3 mln. in 2024.
De groei van de stad tot en met 2023 maakt al onderdeel uit van de lopende begroting. De jaarrekening 2019 sloot af met een klein tekort op de belastingopbrengsten. De verwachting is dat dit de komende jaren wordt goedgemaakt. Het onderstreept echter ook de aanname dat er vooralsnog geen reden is de toename van de OZB-opbrengst als gevolg van de groei van stad naar boven bij te stellen voor de jaren tot 2024.

Daarnaast wordt de opbrengst van de OZB in de nieuwe begrotingsjaarschijf 2024 geïndexeerd voor inflatie. Deze inflatieaanpassing (2%) geeft een meeropbrengst van € 2,2 mln. De inflatiebijstelling tot en met 2023 vormt al onderdeel van de begroting.

Groei toeristenbelasting 2024
De tarieven voor toeristenbelasting zijn bij het coalitieakkoord 2019-2022 gefixeerd voor de periode t/m 2022. Over de periode daarna is nog geen besluit genomen. Daarom wordt in deze begrotingsperiode geen inflatie toegepast op toeristenbelasting. Wel wordt voor het nieuwe begrotingsjaar, 2024, rekening gehouden met een groei van 3% van het aantal overnachtingen per jaar.

Inflatie hondenbelasting 2021.
Voor hondenbelasting is indexatie van de tarieven in 2021 nog geen onderdeel van de begroting, vooralsnog wordt rekening gehouden met een tariefsbijstelling van 2%.

Coronacrisis: bijstelling toeristen- en parkeerbelasting en rijksbijdrage
De coronacrisis leidt tot een afname van toeristenbelasting en parkeerbelasting voor in ieder geval 2020 en 2021. Tegenover de afname van inkomsten is een evengrote post opgenomen van rijkscompensatie. Dit is omdat het kabinet en de gemeenten in gesprek zijn over een compensatie voor de inkomstenderving. De onderdelen worden hieronder nader toegelicht:

Minder toeristenbelasting:
We houden rekening dat in Den Haag in de periode van maart tot en met juni 2020 de bezetting van hotels, vakantieparken etc. met 80% afneemt ten opzichte van vorig jaar en dat de bezetting de tweede helft van het jaar licht aantrekt en 65% betreft. Dit scenario leidt tot een afname van ca. € 7,7 mln. (€ 6,7 tot € 8,7 mln.) aan inkomsten.

Voor 2021 is een afname van inkomsten met € 3 mln. (bandbreedte: € 2 tot € 4 mln.) geraamd. Dit is een verbetering ten opzichte van de situatie in 2020, maar gaat uit van ca. 1/4e minder overnachtingen in de stad dan voor de coronacrisis. Het aantal toeristen, conferenties en evenementen is nog niet op het oude niveau. Voor de jaren na 2021 is de situatie nu niet goed in te schatten en is de begrotingsraming niet bijgesteld. Zie ook de financiële impactanalyse.

Minder parkeerbelasting:
Door de coronacrisis neemt het bezoek aan de stad en het aantal mobiliteitsbewegingen af. De inkomsten zijn in het voorjaar sterk gedaald. Vanaf september verwachten we een toename van inkomsten ten opzichte van de situatie in het voorjaar en vanaf december 2020 is de raming op ongeveer het normale niveau. De afname van inkomsten is daarmee ingeschat op € 22,5 mln. (20 tot 25 mln.). Voor 2021 wordt de begroting nu niet aangepast. Zie ook de financiële impactanalyse.

Rijksvergoeding als tegenhanger lagere algemene inkomsten:
Het kabinet heeft aangegeven dat gemeenten er niet op achteruit mogen gaan en er een reële compensatie komt voor kosten en inkomstenderving van gemeenten. De VNG is hierover in overleg met het rijk en naar verwachting zullen gemeenten in de meicirculaire worden geïnformeerd over (het proces van) de gesprekken over compensatie. Vooralsnog hanteren we het vertrekpunt dat de gemeente voor deze afname van de algemene baten volledig gecompenseerd wordt voor de gepresenteerde effecten. Het effect is daarom budgettair neutraal opgenomen. Als inzichten wijzigen, worden de posten hierop bijgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 15:39:37 met de export van 06/11/2020 15:32:33